what slow living means to me.

what slow living means to me.

vad betyder slow living?

som ni vet taggar jag mina bilder på intagram med #slowliving, #simplelife och #minimalism. det gör jag i nästan varje bild. varför jag gör så, är något många undrat och det är just det jag tänker svara på idag. vad betyder slow living för mig? och hur här det i hop med "simple life" och minimalism? den livsstil jag har i dag handlar mycket om att vara flexibel, ha stora mellanrum mellan möten och att aldrig känna mig stressad över att jag har för mycket att göra.

det är mitt mål att ha ett liv som är enkelt att ha och göra med, där jag kan göra saker långsamt utan att gå omkring med andan i halsen. och de flesta dag lyckas jag faktiskt med att uppnå mitt mål, men det ska ni veta, att det finns dagar då tyvärr stressen kommer i kapp och jag måste ta min frukost to-go och hälla i mig tre koppar kaffe för att ens orka med alltihop. 

jag har fått en hel del frågor om balans också; på vilket sätt har jag ett balanserat liv? svaret är, att utan slow living så hade inte mitt liv känts ens hälften så balanserat som det gör nu. balans är prioritet nummer ett för att jag ska må bra både psykiskt och fysiskt. och tack vare minimalism, och fokus på simplicity och att "leva långsamt" mår jag så mycket bättre psykiskt nu äv vad jag kanske någonsin har gjort. 

slow living har egentligen sitt ursprung ur slow food-kulturen som i sig var en motreaktion mot snabbmaten. själv är jag något anti snabbmat, en får självklart göra som en vill - jag dömer ingen annan än mig själv - men själv äger jag ingen micro och vet att maten blir som godast och mest näringsrik när jag lagar den helt själv, från grunden. jag vet att det inte är allla som har tiden att leva såhär, och just så ser jag slow living som ett val, och det tar tid att hitta sitt sätt att leva slow. det handlar mycket om prioriteringar. jag pluggar på distans och frilansar och detta gör att jag kan laga min lunch varje dag hemma på spisen.

det händer att jag ifrågasätter mig själv och undrar om jag gör fel som inte lever ett liv med massor av läxor, stress, möten och långa arbetsdagar. det finns något i dagens kultur som gör att meningen "jag har så sjukt mycket att göra just nu, jag sitter uppe och jobbar hela nätterna!" låter glammigt och avundsvärt. men så minns jag hur stress känns i mig, och hur illa det får mig att må. varför jag valt att leva mitt liv enligt slow living-attityden är mycket på grund av min psykiska ohälsa. jag vill inte gå in för mycket på det, men på grund av hur skiftande jag kan må, behöver jag en så balanserad vardag och livsstil som det bara går, med mycket lugn och flexibilitet. jag bryr mig inte om att ha mycket pengar, hellre lever jag ett härligt och lugnt liv där jag får spara lite, och vända på kronorna, snarare än att skynda sådär fort som jag gjorde förut.

såhär definierar jag slow living, minimalism och "simple life":

slow living för mig är att leva med tålamod, att låta saker och ting ta sin tid. det innebär också att leva nära sina känslor, och kunna vara flexibel och ratta sin dag efter hur en mår. det handlar även om att leva tillsammans med naturen, genom att leva slow kan du också ta bättre hand om miljön, då du tar dig tiden att till exempel källsortera, laga mat från grunden och vara utomhus under fina dagar, till skogs som i en park i staden.

minimalism för mig är att hela tiden ha sina värderingar och mål i åtanke. när du konsumerar, tänker du igenom ditt köp genom att fråga dig själv "does this ad value to my life?"och du som minimalism är ofta väldigt noga med vilka saker du har i ditt hem, och vill gärna inte ha saker som inte, antingen ger en känslomässig betydelse för dig, eller har en fysisk anledning att befinna sig i just ditt hem. minimalism är ett brett begrepp, och innefattar mycket mer än just vilka saker en äger och varför, minimalism handlar även om stil, tankesätt och planering.

simple life eller simple living, är ett begrepp som innefattar både ett minimalistiskt tänk och en slow living-livsstil. ett enkelt sätt att förklara simple life tycker jag är tankesättet; först, tänk ut vad som är allra viktigast för dig, sedan, eliminera allting annat. det låter hårt och det behöver inte vara så svart och vitt, men samtidigt så är det väldigt nyttigt att ha sina fokuspunkter i livet tydligt för sig själv i huvudet. vilka är mina mål? vilka är mina vänner? vem är jag? att veta svaret på dessa frågor kan hjälpa dig att leva ett enklare liv, då du kan fokusera på det som är allra viktigast och strunta i sådant som du inte värderar särskilt högt och kan därför riskera att skapa kaos och oreda i din vardag. ett enkelt liv är därav också ett minimalistiskt liv. 

jag vill inte göra detta inlägget alldeles för långt. tänker att en ska ju orka läsa det här också? men jag skulle väldigt gärna vilja fortsätta prata i kommentarsfältet: vad tycker du om slow living? hur lever du för att få balans och må bra? jag förstår att inte alla gillar att ha ett hem där en kan räkna upp alla saker som finns bara genom att blunda och kort tänka efter, eller att leva ett liv där ingen annan än du själv bestämmer när du ska gå upp på morgonen, när du ska gå och lägga dig, vilka dagar du ska jobba och vilka du ska vila, eller ens ett liv där du behöver ha koll på vem du är och vad du värderar högt i livet! kanske ser din psykiska hälsa annorlunda ut än min och påverkar ditt liv på ett annorlunda sätt?

jag önska jag kunde berätta mer detaljerat om mitt mående, men det är jag helt enkelt inte redo för riktigt ännu. men kanske spelar det dåliga ingen roll när jag istället skriver om vad som får mig att må bättre? hoppas detta inlägget är givande för dig.

kärlek!


translation: as one might know i tag all my instagram photos with the hashtags #slowliving, #simplelife and #minimalism. i get a lot of questions on why i do so, and that q is what i intend to answer today! 

what does slow living, "simple life" and minimalism mean to me?

the lifestyle i have in right now is very much about being flexible, have large gaps between meetings and to never feel stressed out because i have too much to do. it is my goal to have a life that is easy to handle and where i can do things slowly without going breathless. and most daysiI actually manage to achieve that goal, but you should know that there are of course days when the stress unfortunately does catch up with me and i have to take my breakfast to-go and pour myself at least three strong cups of coffee to be able to deal with everything. i have received a lot of questions about the balance too; how do i keep a balanced life?  the answer is that, without slow living my life would never feel as balanced as it does right now. balance is the number one key for me to feel good both mentally and physically and thanks to minimalism, and my focus on simplicity and living slow, i feel so much more balanced now then i've ever done.

Here's how I define slow living, minimalism and "Simple Life":

slow living for me is to live with patience, to let things take its time. it also means to live close to your emotions, and to allow yourself to be flexible with your schedule so you can rest if you feel low, or get a lot of work done if you feel happy and energised. it is also about living together with the nature, by living slow, you can also take better care of the environment, cause you're taking time for sorting, cooking from scratch and be outdoors on nice days, if it is for a walk in the forest in or to read a book on a park bench in the city.

minimalism for me is to always have your values and life-goals in mind. when you consume, you think through your purchase by asking yourself "does this ad value to my life?". as a minimalist you are very careful about what things you allow yourself to have in your home, and you like to only have stuff that, either give an emotional meaning, or have a physical reason to be in your home. minimalism is a broad term and includes much more than just the things one owns. minimalism is also about your style, the way you're thinking and everyday planning.

simple life or simple living, is a concept that includes both a minimalist mindset and a slow-living lifestyle. a simple way to explain "simple life" i think, is this; first, identify what's most important to you. second, eliminate everything else. it sounds rough and it does not need to be that black and white, but at the same time it is very useful to have your goals and values clearly though out for oneself. what are your goals? who are my friends? who are you? to know the answer to these questions can help you live a simpler life, because if you do, then it's so much easier for you to focus on what is most important and ignore the things you do not value very high, and therefore eliminate the risk of creating chaos and confusion in your everyday life. a simple life is hence also a minimalistic and calm life. 

now, this post has come to be a very long one. so, even if there is so much more to say about this lifestyle i think its time for me to end here. but, i would very much like to continue talking in the comments section! what do you think of slow living? how do you live to get balance and feel good in your everyday life? i understand that not everyone likes to have a home where one can enumerate all the things that are just by closing your eyes and count, or to live a life where no one but you decide when to get up in the morning, when you to go to bed, what days you will work and on which ones you will rest, or even a lifestyle where you need to always keep in mind who you are and what you value! maybeyour mental health state is different than mine and therefor affect your life in a different way? i wish i could tell you more details about my mental state, but i'm simply not feel ready for it quite yet. but perhaps it does not matter how bad i feel att times, when i rather can write about what actually makes me feel better?

hope this post is rewarding for you. it sure was for me!

lots of love!

det här är ett inlägg om sista gången jag ställde mig på en våg.

det här är ett inlägg om sista gången jag ställde mig på en våg.

green superfood smoothie.

green superfood smoothie.